CLB

Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in een afsprakennota.

Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer:

de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen;

  1. de concrete samenwerking tussen school en CLB;
  2. de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan;
  3. de wijze waarop het CLB de informatie die het verzameld heeft bij de uitvoering van haar opdracht en die relevant is
  4. voor de algemene werking van de school, aan de school bezorgt;
  5. de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de leerlingenbegeleiding.

Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.

Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de be­scherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB haar bevoegdheid en verant­woordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet- inschrijving.

CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding 9
Colette Snoeck, directeur
Zandpoortvest 9a,
2800 Mechelen
T 015 45 32 32
F 015 45 32 33
clb.mechelen@telenet.be
www.clb9mechelen.be