PPGO

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en -strategie.  De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO).  De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be.

In dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

 

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag.  Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind.  Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen.  In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.
De scholen van het Gemeenschapsonderwijs zijn democratisch.  Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen, waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

 

Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn…vinden wij in onze school belangrijk.  Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Actief Pluralisme

 

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen.  Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens.  Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren.  Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

 

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.’

 

Top

Return