Schoolvisie

PEDAGOGISCH  PROJECT

Missie en uitgangspunten

Wij, als team van de Dr. Jozef Weynsschool willen dat de leerlingen zich goed voelen op school.  Wij willen een school zijn voor iedereen, waar er gelijke kansen zijn voor alle leerlingen.  Wij willen dat leerkrachten, directie, ouders en leerlingen samenwerken in een ordelijke sfeer waar afspraken kunnen gemaakt en gerespecteerd worden om op die manier beter onderwijs te garanderen

Het schoolteam wil blijvend werken rond welbevinden en betrokkenheid.  Via het planmatig werken, wil het schoolteam problemen tijdig kunnen opsporen en dan onmiddellijk efficiënt aanpakken.  Deze werkwijze biedt het schoolteam de mogelijkheid de kinderen succeservaringen te laten opdoen, zodat ze hun zelfvertrouwen en zelfwaardigheid niet verliezen.

De Dr. Jozef Weynsschool:

EEN SCHOOL VOOR IEDER KIND

EEN SCHOOL MET RUIMTE EN AANDACHT VOOR IEDER KIND

EEN SCHOOL MET ORDE EN REGELMAAT

Wat wij willen met de kinderen

Wij vinden dat kinderen in de eerste plaats naar onze school komen om te leren.  Doordat de maatschappij steeds verandert, verandert onze school ook.  De maatschappij vraagt om goed opgeleide mensen, die naast een behoorlijke dosis inzicht en kennis, ook andere kwaliteiten bezitten.  Die inzichten, kennis en vaardigheden, die op onze school zijn opgedaan, zal ieder kind moeten kunnen gebruiken op een creatieve en inventieve manier.  De kinderen zullen later kritisch en opbouwend aan het maatschappelijk gebeuren moeten kunnen deelnemen.

Als school willen wij, zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders, aan dat proces een flinke bijdrage leveren.  Wij doen dat door hen in de school zelfstandig en weerbaar te maken, door de kinderen te leren omgaan met diverse werkvormen, zoals individueel werk, groepswerk, klassenwerk en schoolprojecten.  We proberen het eigen initiatief te bevorderen.  Ook leren/begeleiden  we de kinderen om op een verantwoorde, geleide wijze eigen keuzes te maken.  We proberen op deze manier uit kinderen te halen wat er in zit.  Individualisme kan alleen bestaan als er sprake is van samenwerking.  De kinderen leren op onze school dus ook, dat ze met anderen rekening moeten houden, met anderen moeten samenwerken.

Omdat ook kinderen deel uit maken van de samenleving, proberen we het maatschappelijk bewustzijn te bevorderen door het bespreken van allerlei actuele zaken, het houden van excursies, het bezoeken van tentoonstellingen, theatervoorstellingen, het in school halen van mensen die iets te vertellen hebben over hun beroep, hobby, e.d.

Prioriteiten

  • De school gaat er van uit, dat kinderen willen en kunnen leren en nieuwsgierig zijn.
  • Kinderen, die problemen hebben met leren worden extra begeleid en aangemoedigd.
  • Een goede en open communicatie tussen school en ouders is voor ons belangrijk.

Veel mensen beseffen dat een kind moet opgroeien tot een volwaardig lid van de samenleving.  Wij denken daaraan te werken door er op school voor te zorgen dat er een vriendelijk en veilig klimaat is met orde en regelmaat.  Als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.  Een juiste regelmaat geeft het kind kansen.

Vanuit deze veilige haven is de school geen eiland meer, maar kan het een baken zijn voor kinderen die moeten gaan functioneren in een steeds snellere samenleving.